Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Δωρεάν νομική βοήθεια
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι
ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
Προϋποθέσεις για την παροχή νομικής βοήθειας:
Xαμηλό ετήσιο εισόδημα
Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800- 7.000 ευρώ. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται:
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας
γ) Και θα επισυνάπτονται:
1.    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις)
2.     Α.Φ.Μ.
3.     Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας. Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
πηγή: http://singleparent.gr/On Pinterest!

On Instagram!