Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΟΣΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ :
Εγγραφή σε τµήµατα ενηλίκων 10,00 €
Εγγραφή σε τµήµατα παιδιών 5,00 € Τµήµατα ενηλίκων (3/εβδοµάδα)* 10,00 €/µήνα
 Ελεύθερα Βάρη (απεριόριστη χρήση) 10,00 €/µήνα 
Τµήµατα ενηλίκων (απεριόριστη συµµετοχή)* 15,00 €/µήνα 
Παιδικά τµήµατα (5-15 ετών 2/εβδοµάδα) 5,00 €/µήνα 
Ιµάντες εκγύµνασης (TRX) 4 συνεδρίες 10,00 € 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ (ΒΑΡΗ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
∆ικαιούχοι βιβλιαρίου υγείας (απορίας) της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας 
Ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών) Απαιτείται επίδειξη ταυτότητας και ιατρική γνωµάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό , η οποία για άτοµα άνω των 75 ετών ανανεώνεται κάθε έξι µήνες. Τα άτοµα αυτά αθλούνται δωρεάν στα αντίστοιχα για την ηλικία τους τµήµατα, µε συχνότητα άσκησης δύο (2) φορές την εβδοµάδα. Σε περίπτωση, που επιθυµούν µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο άλλο τµήµα µε τη σύµφωνη γνώµη του υπεύθυνου λειτουργίας και του Προϊσταµένου του Τµήµατος , καταβάλλοντας την ισχύουσα συνδροµή. 
Αναπηρία πάνω από 67% Απαιτείται γνωµάτευση από αρµόδια Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των ατόµων αυτών, είναι η ύπαρξη αντίστοιχου προγράµµατος και εξειδικευµένου προσωπικού, βάσει Π.∆. 219/2006, άρθρο 2, παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση, η ένταξη των ατόµων στα προγράµµατα άθλησης Γενικού Πληθυσµού, θα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου γυµναστή. 
Πολύτεκνοι (γονείς και τέκνα) Επίδειξη του πάσο Πολυτεκνίας.

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Έχουν θεσπιστεί εισοδηµατικά κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθ. 139491/Β//06 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1747/2006). ∆ωρεάν συνδροµή δικαιούνται όσοι, από τις παρακάτω αναφερόµενες κατηγορίες, πληρούν τις προϋποθέσεις του πίνακα:
Aτοµικό εισόδηµα 6.000,00€ 
Έγγαµος 7.200,00€ 
Γονέας ενός τέκνου 8.640,00€ 
Γονέας δύο τέκνων 10.368,00€ 
Γονέας τριών τέκνων 12.441,00€
 • Για τη χρήση του δικαιώµατος, απαιτείται η προσκόµιση εκκαθαριστικού σηµειώµατος της αρµόδιας ∆..Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους. • Για κάθε κατηγορία, απαιτούνται, επιπλέον, τα εξής επιµέρους δικαιολογητικά: 
Μακροχρόνια Άνεργοι Απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.∆., από την οποία θα προκύπτει η διαρκής (ανανεωνόµενη κατά µήνα) κατάσταση ανεργίας, για το τελευταίο πριν από την εγγραφή 12µηνο και ότι παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. Επιπλέον, µετά την εγγραφή, για τη διατήρηση του προνοµίου της δωρεάν συµµετοχής στα προγράµµατα άθλησης, απαιτείται η επίδειξη της κάρτας ανεργίας του δικαιούχου, από την οποία θα προκύπτει ότι αυτός συνεχίζει να βρίσκεται αδιαλείπτως σε κατάσταση ανεργίας.
Μέλη µονογονεϊκής οικογένειας Προσκόµιση φωτοτυπίας φορολογικής δήλωσης και αν κριθεί απαραίτητο , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Τρίτεκνοι και τέκνα αυτών: Απαιτείται προσκόµιση πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων ΙΕΚ (µε επίδειξη αντίστοιχου πάσο), στρατευµένοι (επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας)
Σηµείωση: Εγγραφή πληρώνουν όλες οι κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων και των δωρεάν συνδροµών, µία φορά κάθε χρόνο. Σε περίπτωση απουσίας δυο συνεχόµενων µηνών , η ∆/νση διατηρεί το δικαίωµα κάλυψης της θέσης από άλλο αθλούµενο , χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποσού εγγραφής. 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: • Προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο ιατρό. • Α.Φ.Μ. και αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. Προκειµένου για ανήλικους, εάν δεν έχουν δικό τους, το Α.Φ.Μ του κηδεµόνα. • Για έφηβους άνω των 15 ετών, έγγραφη συγκατάθεση κηδεµόνα • Οι δικαιούχοι δωρεάν συνδροµής ή έκπτωσης, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

On Pinterest!

On Instagram!