Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Ανθρώπινα δικαιώματα. Οταν δεν είναι αυτονόητα όλα...


Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα δικαιώματα των γονιών μας και όχι μόνο..
H 50και Hellas συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς όπως το Age Platform Europe και την Διεθνή Ομοσπονδία Γήρανσης (IFA) στην προώθηση ενός νέου νομικού διεθνούς εργαλείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό πλαίσιο για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Οργανώσεις ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με τα δικαιώματα
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι θεμελιώδη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ιδίως για τους πιο ευάλωτους.
Είναι σαφές ότι τα "δικαιώματα" μπορεί να υποστηριχθούν και να ισχύουν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, όλοι οι πολίτες έχουν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι αποτελούν μια ειδική κατηγορία που χρειάζεται πρόσθετη νομική προστασία και έναν ανεξάρτητο εθνικό φορέα παρακολούθησης που να επιτρέπει σε κάθε άτομο την πρόσβαση σε ένα εκτελεστικό μηχανισμό καταγγελιών.
Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα είναι μια πολύ διαφορετική, ετερογενής ομάδα – η χρονολογική ηλικία δεν μας λέει πολλά για τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Η γήρανση δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με σωματική βλάβη ή αναπηρία. Δυστυχώς, όμως, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας (αρνητικές και θετικές κοινωνικές πτυχές του γήρατος) είναι διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο και έχουν ως αποτέλεσμα την προκατάληψη, την διάκριση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Στην Ελλάδα αυτό ισχύει, τα άτομα δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας να υφίστανται διακρίσεις απλά και μόνο λόγω της ηλικίας τους - φυσικά αυτό μπορεί να επιδεινώνεται από διακρίσεις και για άλλους λόγους, π.χ. το φύλο, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την αναπηρία. Ωστόσο, η έλλειψη ρητού νομικού πλαισίου και σαφούς δημόσιας πολιτικής κατεύθυνσης δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην γηράσκουσα κοινωνία μας. Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει την πιθανότητα διακρίσεων σε βάρος των ευάλωτων ομάδων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, με τη διεύρυνση της ήδη ευρείας κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας στην ελληνική κοινωνία.
Επί του παρόντος, η υπάρχουσα νομοθεσία (2005) που ασχολείται με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας αφορά μόνο στην απασχόληση.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες μεγαλύτερης ηλικίας και τα οποία συχνά δεν τυγχάνουν υποστήριξης, περιλαμβάνουν:
Υγεία και φροντίδα – η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας που παρέχουν πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα, καθώς και αποκατάσταση και μακροχρόνια φροντίδα σε ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του προσωπικού των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε επαγγελματικές ομάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και υποστήριξης προς τους «άτυπους φροντιστές», κυρίως τα μέλη των οικογενειών παρόχων φροντίδας στους ηλικιωμένους συγγενείς τους.
Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα.
Καταπολέμηση όλων των μορφών σωματικής ή ψυχικής βίας, τραυματισμού ή κακομεταχείρισης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης, εγκατάλειψης, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής εκμετάλλευσης είτε αυτή ασκείται από άτομα που βρίσκονται σε θέση εμπιστοσύνης ή από άλλους.
Εργασία σε ισότιμη βάση με άλλους, απαγορεύοντας τις διακρίσεις με βάση την ηλικία σε όλα τα θέματα της απασχόλησης και της κατάρτισης και παροχή ευκαιριών για να συμμετάσχουν σε αξιοπρεπή απασχόληση.
Ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διατροφής, ένδυσης και στέγης, με συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την εξάλειψη του κινδύνου της φτώχειας.
Κοινωνική ασφάλιση για ένα επαρκές, καθολικό, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με άλλους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Ιδιοκτησία, δηλαδή τη διάθεση και την κληρονομιά της ιδιοκτησίας, την αυτονομία και την αναγνώριση ενώπιον του νόμου. Επίσης την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την απόλαυση της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε ισότιμη βάση με τους άλλους σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της υποστήριξης της άσκησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε σχέση με αποφάσεις για την φροντίδα της υγείας τους, τον τόπο διαμονής τους, είτε είναι οικονομικά ενεργοί είτε όχι. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει το δικαίωμα στη χρήση και στον έλεγχο των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων τους, και στην επιλογή της ελεύθερης συμμετοχής στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή καθώς και στο πολιτικό δικαίωμα.
Συμμετοχή στην πολιτική ζωή και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και την πλήρη συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις.
Ελεύθερος χρόνος, να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, και να απολαμβάνουν τα οφέλη της επιστημονικής και της τεχνολογικής προόδου.
Σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, της οικιακής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και την προστασία του νόμου κατά της αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης σε αυτά τα δικαιώματα. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η εξελισσόμενη έννοια της οικογένειας που περιλαμβάνει τέτοιες σχέσεις ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να επιλέξουν, συμπεριλαμβανομένων ρόλων παροχής φροντίδας ή διαγενεακων σχέσεων όπως φροντίδας εγγονών από παππούδες.
Ελευθερία κίνησης/κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής της κατοικίας διαμονής τους.
Τον Θάνατο με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις ενός ατόμου, τις αξίες και τις προτιμήσεις του.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αξίες που επιθυμούμε για την κοινωνία μας. Η 50και Ελλάς συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανισμούς προσπαθώντας να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και την αναβάθμιση των προτύπων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα καθώς και να υποστηρίξουν και να ασκήσουν πιέσεις για λογαριασμό τους αποβλέποντας στην ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Αυτό υπογραμμίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο της 50και Ελλάς που παράλληλα υπερασπίζεται την ανάγκη για τη συλλογή στοιχείων και την παρακολούθηση των εξελίξεων για όλες τις ηλικίες - συμπεριλαμβανομένων των υπερηλίκων.
Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα έχουν ήδη συμβάλλει σημαντικά μέσω της φροντίδας των εγγονών και της στήριξης της οικογένειας, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από τα πλήρη δικαιώματά τους μόνο όταν ζουν, εργάζονται και αλληλεπιδρούν με όλες τις γενιές και όταν δεν αποκλείονται από την κοινωνική συμμετοχή λόγω ηλικίας ή αναπηρίας. Είναι σημαντικό λοιπόν για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή των ατόμων όλων των ηλικιών ως πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες τους.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α (27/01/2005)
Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρυθµίσεως για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Για να κατεβάσετε το αρχείο (ΦΕΚ 16/Α, Ν.3304/05.pdf) κάντε κλικ εδώ.
Που μπορείς να απευθυνθείς αν αισθανθείς θύμα διακρίσεων;
Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης:
 1. Ο συνήγορος του Πολίτη (για παραβιάσεις από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς)
  Δ/νση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
  Τηλ: 210 7289600, Φάξ: 210 7292129,
  E-mail: communication@synigoros.gr
  Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας: 210 7289640
  Ετήσιο αναφορά στις διακρίσεις http://www.synigoros.gr/resources/10eidikes-diakriseis.pdf
  Ιστοσελίδα: www.synigoros.gr
 2. Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για παραβιάσεις στην πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)
  Δ/νση: Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα
  Τηλ: 210 7767317, 210 7714336, Φάξ: 210 7767519
  Ιστοσελίδα: www.ministryofjustice.gr
 3. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (για παραβάσεις στον τομέα της απασχόλησης και εργασίας)
  Δ/νση: Δραγατσανίου 8, 101 10 Αθήνα
  Τηλ: 210 3748830-31-32, Φάξ: 210 3748750,
  E-mail: ypersepe@otenet.gr
Κυβερνητικές Αρχές:
 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών
  Δ/νση: Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα
  Τηλ: 210 5295193 - 209, Φάξ: 210 5233146,
  E-mail: ypergdkp@otenet.gr
 2. Υπουργείο Δικαιοσύσης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Νομικών Σχέσεων - Τμήμα Ίσης Μεταχείρισης
  Δ/νση: Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα
  Τηλ: 210 7767310, Φάξ: 210 7767489,
  E-mail: nomodik@otenet.gr
Οργανώσεις:
Στην Ελλάδα λειτουργεί η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Ενημέρωσης κατά των Διακρίσεων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι απο τις κυβερνητικές αρχές, τους φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).
 1. Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
  ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος).
  Πατησίων 69, 102 10 Αθήνα,
  Τηλ. 210 8834611-19, Φάξ: 210 8202186-7,
  E-mail: info@gsee.gr
  ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος),
  Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα,
  Τηλ. 210 3816600, Φάξ: 210 3820735,
  E-mail: gsevee@gsevee.gr
  ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών), Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα,
  Τηλ. 210 3237325-9, Φάξ: 210 3222929,
  E-mail: main@fgi.org.gr, Ιστοσελίδα: www.fgi.org.gr
 2. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ),
  Αμβροσίου Φρατζή 9, 117 43 Νέος Κόσμος, Αθήνα,
  Τηλ. 210 9249510-12, Φάξ: 210 9249514-15,
  E-mail: sec@oke-esc.eu
 3. Mή Κυβερνητικές Οργανώσεις
  50και Ελλάς (Ηλικιακή Διάκριση),
  Σπύρου Μερκούρη 38, 11634, Αθήνα,
  Τηλ: 211 7100203,
  E-mail: info@50plus.gr
  ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία),
  Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Αθήνα,
  Τηλ. 210 9949837, Φάξ: 210 5238967,
  E-mail: esaea@otenet.gr, communication@esaea.gr
  Ο.Λ.Κ.Ε. (Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας),
  Τσαμαδού 13, 106 83 Αθήνα,
  E-mail: info@olke.gr
  Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Κεφαλληνίας 2Α, 113 61 Αθήνα,
  Τηλ. 210 8232446, Φάξ: 210 8232446,
  E-mail: info@migrant.gr
  Κέντρο Συμπαράστασης Παλιννοστούντων Μεταναστών & Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων,
  Ηριδάνου 4Α, 115 28 Αθήνα,
  Τηλ. 210 7295926-27, Φάξ. 210 9526928,
  E-mail: kspm-erp@otenet.gr
Οδηγίες για την προστασία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από την οικονομική εκμετάλλευση:
Στην Ελλάδα επικρατεί μια προκατάληψη στο να φροντίσει κάποιος από πριν, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ανικανότητας ή ξαφνικού θανάτου του. Η σύνταξη της διαθήκης και οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των επιθυμιών του, βοηθώντας στη μείωση των οικονομικών καταχρήσεων και καυγάδων στην οικογένεια. Ελάχιστοι όμως άνθρωποι έχουν σκεφτεί και ρυθμίσει την μόνιμη ή προσωρινή διαχείριση των υποθέσεων τους (επιχειρήσεις, ακίνητα κτλ) σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας.
Στην χώρα μας, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το «Living Will» που υπάρχει σε άλλες χώρες και το οποίο δίνει σαφείς οδηγίες προς τους γιατρούς και συγγενείς τι πρέπει να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Γενικά αυτοί που χρειάζονται προστασία καλύπτονται από το πλαίσιο του νόμου 2447/1996 “Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές και δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 278/ 30-12-1996).
Εάν λοιπόν το επιθυμείτε μπορείτε να πάτε σε ένα συμβολαιογράφο και να ορίσετε γραπτώς ποιος θα θέλατε να σας βοηθήσει σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας. Ανήλικοι, πρώην φυλακισμένοι και άλλες παρόμοιες κατηγορίες ατόμων δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Η δυνατότητα ή μη καθορίζεται από την κοινωνική υπηρεσία. Το άτομο που θα ορίσετε, μπορεί με το συγκεκριμένο πληρεξούσιο, να ενεργεί για λογαριασμό σας, προσωρινά ή για αόριστο χρονικό διάστημα. Εάν μελλοντικά καλυτερεύσει η κατάστασή σας και θέλετε και πάλι να διαχειρίζεστε ο ίδιος τις υποθέσεις σας, η παρούσα ρύθμιση μπορεί να ανακαλεστεί ανά πάσα στιγμή.
Αν δεν έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο και έχετε περιουσία ή επιχειρησιακές υποθέσεις, τότε η κανονική διαδικασία έχει ως εξής:
 1. Κάποιος από την οικογένειά σας μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο (Πρωτοδικείο) και να ζητήσει το δικαίωμα ελέγχου των υποθέσεων και της περιουσίας σας.
 2. Εναλλακτικά, το ελληνικό δικαστήριο μπορεί να διορίσει ένα πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας, ως προσωρινός προστάτης υπό την εποπτεία του Εποπτικού Συμβουλίου του δικαστηρίου. Συνήθως πρόκειται για ένα κοινωνικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να ορίσει ένα ίδρυμα ή οργανισμό να ενεργεί εξ ονόματος ενός προσώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας παρόλο που δεν αποτελεί άμεσα κύριο δικαιούχο της περιουσίας του.
 3. Από το εξαρτημένο άτομο, που χρήζει προστασίας, δεν αφαιρούνται πλήρως τα δικαιώματα του, - έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ακινήτων, ο επιβλέπων μπορεί να μισθώσει ακίνητο, αλλά όχι και να το πωλήσει. Το Δικαστήριο ορίζει ποιές ενέργειες μπορούν να γίνουν από το άτομο αυτό και ποίες θα γίνονται υπό την εποπτεία του δικαστηρίου.
 4. Όσον αφορά τα άτομα με διανοητική ανικανότητα παρόλο που γίνονται προσπάθειες προστασίας τους, δεν υπάρχει κάποια γενική ρύθμιση, καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική και χρήζει διαφορετική αντιμετώπιση. Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει Αλτσχάιμερ, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, η οικογένειά του μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο με τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά και να αποδείξει τη διανοητική αυτή ανικανότητα. Οι τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη δικαστική απαγόρευση και αντίληψη.

Οργανώσεις για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από το σύνολο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης κάνουν έκκληση για την υιοθέτηση Στρατηγικής της ΕΕ για τις Δημογραφικές Αλλαγές
"Η επεξεργασία πρότασης για την διαμόρφωση Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις Δημογραφικές Αλλαγές ήταν βασική προτεραιότητα της AGE για το 2014.  Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατάτην τακτική Γενική Συνέλευση 2014 των Οργανώσεων-μελών της AGE Platform Europe που πραγματοποιήθηκε στις 2-3 Δεκεμβρίου.  Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε Δήλωση για την υιοθέτηση Στρατηγικής της ΕΕ για τις Δημογραφικές Αλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαική Επιτροπή, το Ευρωπαικό Συμβούλιο και τα Κρατη Μέλη καλούνται να υιοθετήσουν, χωρίς καθυστέρηση, μια ολοκληρωμένη Στρατηγική της ΕΕ για τις Δημογραφικές αλλαγές.  Η 50και Ελλάς εκπροσωπήθηκε στην Γενική Συνέλευση από την Λιζ Μεσθεναίου και τον Γιάννη Δρυμούση.  Στο παρακάτω Δελτίο Τυπου της  AGE παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της πρότασης Στρατηγικής για τις Δημογραφικές Αλλαγές και ο σύνδεσμος γαι το πλήρες κείμενο της Δήλωσης."
Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκών ΜΚΟ σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Η δήλωση υπογράφεται από δέκα Ευρωπαϊκές Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, νέων και ηλικιωμένων, LGBTI ατόμων, μέλη κοινοτήτων με χαρακτήρα εθνοτικό, θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.  Κάνουμε έκκληση προς την Κυβέρνηση να εκφράσει σαφή δέσμευση σχετικά με την προτεινόμενη Οριζόντια Οδηγία για ίση μεταχείριση, καθώς ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι προς διαπραγμάτευση.
Ο χρόνος έχει πλέον ωριμάσει για μια εποικοδομητική συζήτηση στη σύνοδο του Συμβουλίου EPSCO της 11ης Δεκεμβρίου σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα και για να γίνει ένα σαφές βήμα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης της οδηγίας όσο το δυνατόν συντομότερα.


On Pinterest!

On Instagram!